Zadania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terenie Polski. IMGW od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Misją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz innych czynnikach wpływających na pogodę w Polsce. W ramach IMGW pracuje ponad 1400 specjalistów i ekspertów realizujących prognozy dla całego kraju. Instytut finansowany jest ze środków publicznych (budżet państwa, fundusze UE) oraz środków pozyskiwanych z działalności komercyjnej (sprzedaż prognozy pogody, przygotowanie analiz).

Zadania IMGW

– opracowywanie prognoz i ostrzeżeń dla społeczeństwa, administracji państwowej, służb, wojska.

– ocena stanu technicznego budowli piętrzących (zapory, tamy) przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi

– prognoza jakości zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosfery

– prowadzenie pomiarów i obserwacji hydrologicznych

– analiza i udostępnianie krajowych i zagranicznych materiałów pomiarowych i obserwacyjnych

– prowadzenie prac naukowo-badawczych w meteorologii, hydrologii, gospodarki i inżynierii wodnej oraz jakości zasobów wodnych

– organizacja konferencji naukowych

– badanie, konstruowanie i legalizacja sprzętu

– podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych i kadr oraz nadawanie stopni naukowych

– wydawanie opinii i analiz z dziedzin badań IMGW

Cele IMGW

Do podstawowych zadań IMGW należą pomiary, obserwacje oraz prace naukowo-badawcze w dziedzinach:

  • Meteorologii
  • Hydrologii
  • Oceanologii
  • Gospodarki i inżynierii wodnej
  • Jakości zasobów wodnych
  • Klimatologii

Infrastruktura Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Sieć radarowa POLRAD

Radary w sieci POLRAD zainstalowane zostały w latach 1995-2004. Od 2009 trwała stopniowa wymiana na radary o podwójnej polaryzacji wiązki. Radary POLRAD swoim zasięgiem obejmują całą Polskę. Dane z sieci radarów POLRAD, obserwowane w postaci mapy pola opadów prezentowane są na witrynie internetowej IMGW.

Stacje hydrologiczno-meteorologiczne

IMGW posiada 63 stacje hydrologiczno-meteorologicznej. Stacje służą do dokonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych do przygotowywania prognozy pogody oraz badań zmian klimatu. W ramach systemu wykorzystywane są automatyczne stacji synoptyczne MAWS i MILOS.

Dane satelitarne

W Krakowie w oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej funkcjonuje ośrodek satelitarny współpracujący. Polska należy do Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Wyładowania atmosferyczne

IMGW wykorzystuje 9 stacji do wykrywania i lokalizacji burz.

Zasoby IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zatrudnia 1400 specjalistów i ekspertów. Wykorzystuje 2000 naziemnych punktów pomiarowych, 850 stacji klimatologicznych i opadowych, 850 stacji wodowskazowych, 3 stacje aerologiczne, 8 radarów meteorologicznych, 63 stacje hydrologiczno-meteorologicznych oraz 12 stacji detekcyjnych lokalizujących wyładowania burzowe.

Od lipca 2017 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnia dane radarowe pod adresem www http://meteo.imgw.pl/

Dodaj komentarz